Requisitos de Grado

Requisitos de Grado

ROKYU

 1. Katatetori Ai-Hamni Ikkyo
 2. Katatetori Ai-Hamni Shihonage
 3. Katatetori Ai-Hamni Kotegaeshi
 4. Katatetori Ai-Hamni Iriminage (Al menos 3 Formas)
 5. Katatetori Ai-Hamni Uchi Kaiten Sankyo
 6. Katatetori Ai-Hamni Udekiminage
 7. Katatetori Gyaku-Hamni Tenchinage
 8. Suburi de Jo del 1 al 10 (Kanai Shihan)

GOKYU

 1. Shomenuchi Ikkyo
 2. Shomenuchi Iriminage (Al menos 6 Formas)
 3. Katatetori Gyaku-Hamni Shihonage
 4. Ryotetori Tenchinage
 5. Tsuki Kotegaeshi
 6. Ushiro Tekubitori Kotegaeshi
 7. Morotetori Kokyuho
 8. Suburi de Jo del 1 al 20 (Kanai Shihan)

YONKYU

Tachi Waza

 1. Shomenuchi Nikkyo
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Tsuki Iriminage (Al menos 6 formas)
 4. Ushiro Tekubitori Sankyo
 5. Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi

Suwari Waza

6.Shomenuchi Ikkyo
7. Katatori Nikkyo
8. Katatori Sankyo
9.Suburi de Jo del 1 al 37 (Kanai Shihan)

SANKYU

Tachi Waza

 1. Yokomenuchi Iriminage (Al menos 6 formas)
 2. Yokomenuchi Kotegaeshi
 3. Tsuki Kaiten nage (Uchi, Soto)
 4. Ushiro Ryokatatori Sankyo
 5. Morotetori Iriminage
 6. Shomenuchi Sankyo

Suwari Waza

7. Shomenuchi Iriminage
8. Shomenuchi Nikkyo

Hanmi Handachi Waza

 1. Katatetori Shihonage
 2. Katatetori Kaitennage
 3. Randori 2 atacantes
 4. Suburi de Jo del 1 al 37 (Kanai Shihan) – Suburi de Bokken del 1 al 4 (Kanai Shihan)

 NIKYU

 1. Shomenuchi Shihonage
 2. Shomenuchi Kaitennage
 3. Yokomenuchi Gokyo
 4.  Ushiro Tekubitori Shihonage
 5. Ushiro Tekubitori Jujinage
 6. Ushiro Tekubitori Koshinage
 7. Morotetori Nikkyo

Hanmi Handachi Waza

8. Shomenuchi Iriminage
9. Katatetori Nikkyo
10. Yokomenuchi Kotegaeshi
11. Randori 3 atacantes
12. Suburi de Jo del 1 al 37 (Kanai Shihan) – Suburi de Bokken del 1 al 8 (Kanai Shihan)– 35 Jo Kata (Kanai Shihan)

IKKYU

 1. Katatori Menuchi. 5 Técnicas
 2. Yokomenuchi. 5 Técnicas
 3. Morotedori. 5 Técnicas
 4. Shomenuchi. 5 Técnicas
 5. Ryotetori. 5 Técnicas
 6. Koshinage. 5 Técnicas
 7. Hanmi handachi Ushiro Waza. 5 Técnicas
 8. Tantodori
 9. Randori 4 atacantes
 10. Suburi de Jo del 1 al 37 (Kanai Shihan) – Suburi de Bokken del 1 al 8 (Kanai Shihan) – 35 Jo Kata y su Bunkai (Kanai Shihan)

SHODAN

 1. Todos los requerimientos para IKKYU
 2. Tachitori
 3. Jo Tori – Jo Nage
 4. Henka Waza
 5. Randori 5 atacantes
 6. Suburi de Jo del 1 al 37 (Kanai Shihan) – Suburi de Jo del 1 al 20 (Saito Shihan) – Suburi de Bokken del 1 al 8 (Kanai Shihan) – Suburi de Bokken del 1 al 7  (Saito Shihan) – 35 Jo Kata y su Bunkai (Kanai Shihan) – 13 Jo Kata y su Bunkai (Kanai Shihan – Saito Shihan) – Kumitachi 1 al 7 (Kanai Shihan)